Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole realizujemy dwie innowacje pedagogiczne.
1. Innowacja pt. „Legendy ziem polskich” wprowadzona od września 2022 roku realizowana w klasach czwartej i piątej.
Program dotyczy w dużej mierze kształtowania wśród młodzieży umiejętności czytelniczych, poznawczych, manualnych przy pomocy różnego typu wzajemnie uzupełniających się zajęć (język polski, historia, przyroda, plastyka). Wybrane przez nauczyciela bibliotekarza legendy, stanowią punkt wyjścia do zajęć czytelniczych, dydaktycznych, plastycznych.
Cele ogólne innowacji jest:
– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
– rozwijanie wyobraźni i uwrażliwianie na piękno literatury,
– kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
– poznanie wybranych legend z różnych regionów,
– podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci,
kształtowanie nawyku czytania oraz korzystania z biblioteki szkolnej.
Nauczyciele prowadzący innowację: Bronisława Ostrowska -Saternus oraz Barbara Brolik i Izabela Ploch.

2. CZYTAM Z KLASĄ „Lekturki spod chmurki”IV edycja międzynarodowego projektu edukacyjnego,
wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III, w którym udział bierze klasa III.
Projekt edukacyjny jest realizowany w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna.
CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 3 października 2022 roku do 31 maja 2023 roku.
CELE PROJEKTU:
– rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
– rozwijanie aktywności czytelniczej,
– doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
– zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
– pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
– integracja zespołu klasowego,
– współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.
Imię i nazwisko autora projektu – Honorata Szanecka
Imię i nazwisko nauczycieli prowadzących innowację Zuzanna Kazieczko i Bronisława Ostrowska – Saternus.